Despre proiect

Despre platformă

Obiectivele proiectului Obiectivele proiectului

 Cod final de înregistrare: CNFIS-FDI-2016-0055

Denumire instituţie: UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Titlu proiect: PROGRAM INTEGRAT DE INCLUZIUNE A STUDENȚILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII DE RISC ȘI PENTRU CREȘTEREA ECHITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL (PRO-INTEGRA)

Domeniu vizat: 1. Creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră)

Bugetul aprobat: 227000 RON

Data de finalizare a proiectului: 14 Decembrie 2016.

 

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității instituției de incluziune a studenților aflaţi în situaţii de risc și dezvoltarea unei strategii și a unui plan de îmbunătățire a echității în educație. Instrumentul de bază îl reprezintă evaluarea, îmbunătățirea și monitorizarea eficientă a echității la nivel instituţional prin studii, programe de perfecționare şi o platformă informatică integrată, cu consecințe benefice asupra incluziunii studenților în risc.

Proiectul are ca obiective specifice:

A.Realizarea unor studii calitative şi cantitative la nivel instituțional care să identifice situațiile de risc de excluziune, categoriile de studenți subreprezentate în universitate, nevoile și atitudinile faţă de problematica echității în educație;

B.Realizarea unei platforme informatice integrate de consiliere, comunicare și incluziune socială cu scopul reducerii excluziunii sociale a studenților prin participarea tuturor celor interesați;

C.Dezvoltarea de competenţe individuale în domeniul echității sociale pentru cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare și studenți în risc, prin participarea la sesiuni de training specializat;

D.Dezvoltarea capacității consilierilor în carieră de a identifica și gestiona cazurile de studenți în risc de excluziune și de creștere a numărului de studenți consiliați;

E.Creșterea capacității instituționale de a formula strategii și planuri de măsuri de îmbunătățire a echității cu buget dedicat și de a dezvolta instrumente de intervenție și raportare în domeniu.