Despre proiect

Despre platformă

Activitățile proiectului Activitățile proiectului

  • Realizarea și implementarea Platformei informatice integrate de consiliere, comunicare și incluziune sociala (INTEGRA). INTEGRA va avea 4 categorii de utilizatori: consilieri orientare privind cariera, cadre didactice responsabile de specializare, cadre didactice auxiliare și studenți în risc de excluziune. INTEGRA este un instrument de lucru pentru integrarea studenților în risc de excluziune. În prima fază a platformei se introduc date despre cel puțin 750 de studenți, cărora li se calculează printr-un set de indicatori socio-demografici, atitudinal-comportamentali și educațional-administrativi. Prin secțiunea Consiliere a INTEGRA cel puțin 75 de studenți vor participa la activități de consiliere și comunicare în cadrul proiectului. Prin secțiunea Comunicare a platformei se va realiza comunicarea multidirecțională între categoriile de utilizatori în scopul îmbunătățirii echității sociale și adaptării metodelor de lucru cu studenții în risc de excluziune.

  • Prin studiile calitative și cantitative ale echitații vor fi identificate situațiile de risc de excluziune, categoriile de studenți subreprezentate în universitate, precum și nevoile și atitudinile faţă de problematica echității în educație Se aplică chestionare standardizate, se realizează focus grupuri și se întocmesc baze de date și rapoarte de cercetare care sunt diseminate către factorii interesați.

  • Se furnizează 2 module de training, în spaţiile universității, unul pentru 35 cadre didactice și 20 cadre didactice auxiliare și altul pentru 75 studenți în risc de excluziune, a câte 20 de ore fiecare. Primul modul se numește „Tehnici de adaptare inovativă a activității didactice și administrative la nevoile studenților în risc de excluziune socială" și este adresat cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare. Al doilea modul, „Empowerment și succes socioeducațional", este destinat studenților în risc de excluziune. Participanții la traininguri propun măsuri pentru creșterea echității și sporirea accesului la învățământ superior și participă la celelalte activtăți din proiect.

  • Utilizarea INTEGRA pentru reducerea riscului de excluziune. Sunt selectați cel puțin 10 consilieri orientare din privind cariera, din universitate. Consilierii participă la un curs de perfecționare (40 de ore) cu tema „Tehnici inovative de studiu a nevoilor studenților în risc de excluziune și de creștere a incluziunii sociale". Se fac achizițiile pentru un laborator de intervenție, comunicare și consiliere. Consilierii desfășoară în laboratorul de intervenție, activități de consiliere individuală și de grup cu studenții în risc de excluziune, îi instruiesc în utilizarea INTEGRA, comunică cu utilizatorii INTEGRA și introduc în INTEGRA oportunități de carieră și integrare socială pentru studenții în risc de excluziune

  • Se elaborarează un pachet de documente strategice privind echitatea socială. Se organizează un grup de lucru la nivel instituțional care, pe baza datelor proiectului şi a documentelor referitoare la echitate socială, construiește o propunere de strategie și un plan de măsuri care se supun dezbaterii Senatului universitar. Grupul de lucru, format din cadre didactice și studenți în risc, implicați în activitățile de training și consiliere din proiect, redactează fişele de disciplină pentru un modul de cursuri opționale sau facultative pe tematica echității sociale. Modulul este propus spre introducere în planul de învățământ al specializărilor din Universitate în funcție de specificul lor și standardele de specialitate

  • Se redactează și se publică în editură recunoscută Ghidul de bune practici pentru echitate în educaţie care valorifică rezultatele proiectului. Ghidul este distribuit la universități, unități de cercetare şi intervenţie și la alte organizații cu preocupări în domeniul echității.